Disclaimer

Disclaimer
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de webpagina: iedere webpagina van de websites gepubliceerd door of namens Antonides CV of
een van de aan haar verbonden ondernemingen;
de uitgever: Antonides CV of een van de aan haar verbonden ondernemingen;
gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, bewerken,
invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van
diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, bestanden van welke aard dan ook
en/of andere objecten;
schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken,
gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in
met deze disclaimer.
• De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren
en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud
onvolledig en/of onjuist is.
• De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk
bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor
een bepaald doel of anderszins.
• De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en
voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de
onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
• De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment
(laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever is
niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
• Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de
webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen ondersteuning van
die bestanden in.
• Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een
inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in
de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit
de webpagina verzendt.
• De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina
te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te
maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
• U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners
en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en
buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor
rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of
gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan
ook of de rechten van derden.